Privacy beleid WV KCC ‘13

 

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers.
WV KCC ‘13, gevestigd aan de Govert Flinckstraat 90 te 6415 SZ Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy beleid. Wij leggen in deze verklaring uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen alsmede waarom wij dat doen en waarvoor wij die gegevens gebruiken. Uw privacy is daarbij zeer belangrijk voor ons.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of email-adres.

Welke gegevens verzamelt WV KCC ‘13?
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van onze leden, leveranciers en sponsoren.

Persoonsgegevens die WV KCC ‘13 verzamelt en verwerkt.
WV KCC ‘13 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Het gaat om de navolgende gegevens:

– Achternaam/Voorletters/Roepnaam,
– Geboortedatum,
– Geslacht,
– Geboorteplaats,
– Postcode/Adres/Woonplaats,
– Legitimatienummer,
– Telefoon,
– Emailadres,
– (Bank)rekeningnummer,

Waarom verwerkt WV KCC ‘13 uw gegevens?

De benodigde persoonsgegevens, zoals ingevuld op het aanmeldingsformulier van onze wijkvereniging, worden verwerkt in Sportlink Club. Dit is de organisatie die over gegevens van leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen.Verder worden de gegevens gebruikt voor het afhandelen van uw contributie en tot slot voor het informeren van activiteiten en uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Jaarvergadering.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die WV KCC ’13 verzamelt en verwerkt.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of leden van onze vereniging. Informatie die wij op onze team pagina’s beschikbaar stellen, is algemeen van aard en afkomstig uit het leden bestand van de KNVB. Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen. Onze website en/of dienst heeft zeker niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Hoe lang bewaart WV KCC ‘13 uw gegevens?
WV KCC ‘13 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Met wie deelt WV KCC ’13 de gegevens?

WV KCC ‘13 deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers, voor zover nodig voor de goede uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt. In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso.Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen uw gegevens ook voor zover van belang om uw overschrijving als lid van WV KCC ‘13 naar een andere vereniging te realiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van WV KCC ‘13.

Beveiliging
WV KCC ‘13 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd.

 

Met vragen kunt u terecht bij jolanda.scheilen@gmail.com.

 

 

 

 

css.php